Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home
Over ons
Contact
Garantie
F.A.Q.
Algemene voorwaarden
    
Uw winkelwagen
bevat 0 items

Totaalprijs
€ euro

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Supertoner.nl, hierna te noemen: "Supertoner.nl", en de koper/opdrachtgever, hierna te noemen: "klant".


1.2 Veranderingen van deze algemene voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Supertoner.nl alleen dan, indien zij deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd.


1.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, de catalogus, advertenties of andere algemene reclame van Supertoner.nl en deze algemene voorwaarden, prevaleren de laatste.


1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst
Alle aanbiedingen van Supertoner.nl - waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's, prijslijsten, materiaallijsten, informatie op de website en overige documentatie worden verstaan - zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst tussen Supertoner.nl en de klant komt pas tot stand door de aanvaarding door Supertoner.nl van de door de klant gedane aanvraag.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in onder meer op de internet website, prijslijsten en advertenties vermelde prijzen van Supertoner.nl franco geleverd in Nederland en exclusief BTW. Voor verkopen en leveranties beneden een op de website vermelde totaalwaarde (excl. BTW) van een bestelling geldt een toeslag ter hoogte van een op de website vermeld bedrag (excl. BTW), voor verzend- en administratiekosten.


3.2 Indien de klant een aanvraag doet tegen een op de website vermelde prijs, welke prijs inmiddels is verhoogd of onjuist blijkt te zijn, zal Supertoner.nl dit per omgaande aan de klant mededelen. De klant wordt geacht met de aldus medegedeelde prijs in te stemmen indien hij niet binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de prijsverhoging, of indien hij de geleverde zaken in gebruik neemt.


3.3 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door de klant vooraf te geschieden. Indien de klant aangeeft met creditcard te willen betalen, zal Supertoner.nl direct autorisatie voor het order bedrag aanvragen. Betaling per creditcard vindt plaats volgens de richtlijnen en termijnen van de betreffende creditcard-maatschappij. Supertoner.nl heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een order, zoals bijvoorbeeld het vragen van een vooruitbetaling.

Artikel 4. Afleveringen
4.1 De op de website vermelde afleveringstermijn is geen fatale termijn. Indien de afleveringstermijn wordt overschreden is Supertoner.nl pas in verzuim na een schriftelijke ingebrekestelling door de klant waarbij Supertoner.nl een redelijke termijn wordt gegund om de overeenkomst alsnog na te komen. Overschrijding van levertijd verplicht Supertoner.nl niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

4.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Supertoner.nl benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Supertoner.nl benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

4.3 De zaken worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De klant is verplicht de zaken meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.

4.4 Supertoner.nl is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 5. Bewaring
Indien is overeengekomen, dat de zaken door Supertoner.nl in bewaring zullen worden genomen, zijn de zaken en de opslag daarvan vanaf de aflevering voor risico en rekening van de klant. In dit geval geldt het magazijn van Supertoner.nl als plaats van aflevering en de toezending van de factuur als kennisgeving van opslag.

Artikel 6. Installatie
Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Inspectie en reclame
7.1 Onverwijld nadat Supertoner.nl zaken aan de klant heeft geleverd, zal de klant deze inspecteren. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde zaken dienen schriftelijk of telefonisch te worden gemeld. De klant dient Supertoner.nl alsdan binnen 24 uur na aflevering de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus. Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen door de klant binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk of telefonisch en gemotiveerd te worden gemeld. De klant dient Supertoner.nl in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door de klant van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de klant ter zake. Na constatering van een tekortkoming in een zaak is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen. De geleverde zaken kunnen op ondergeschikte punten afwijken van op de website opgenomen afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's en overige documentatie. In deze gevallen is er geen sprake van een gebrek.

7.2 Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van Supertoner.nl niet toegestaan.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen onder meer auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, merkenrecht en/of enig ander recht, op alle krachtens de overeenkomst door Supertoner.nl vervaardigde en/of ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij Supertoner.nl of diens toeleverancier. De aan de klant verstrekte zaken mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Supertoner.nl, geheel noch gedeeltelijk door de klant worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onder overmacht van Supertoner.nl wordt mede verstaan tekortkomingen van toeleveranciers van Supertoner.nl, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, transportbelemmeringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Supertoner.nl liggen.

9.2 In geval van overmacht wordt de verplichting van degene die zich op overmacht beroept voor de periode van de overmacht opgeschort. De klant is in dat geval slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien vast staat dat nakoming blijvend onmogelijk is of voor een periode van twee maanden niet mogelijk zal zijn. In het geval dat de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Ontbinding
10.1 Ieder van partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, hem al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van zijn vermogensbestanddelen, dan wel deze op een andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd.

10.2 Voorafgaand aan de ontbinding gefactureerde bedragen die betrekking hebben op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 11. Overdracht van rechten en verplichtingen
11.1 De klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Supertoner.nl.

11.2 Supertoner.nl is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Supertoner.nl is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt.

12.2 In geval van een aan Supertoner.nl toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Supertoner.nl uitsluitend aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende directe schade, mits Supertoner.nl eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk of telefonisch in gebreke is gesteld, waarbij aan Supertoner.nl een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan de geleverde zaken, schade aan andere eigendommen van de klant en personenschade.

12.3 De totale aansprakelijkheid van Supertoner.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door de klant aan Supertoner.nl voor de betreffende zaak betaalde bedrag exclusief BTW, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. De vergoeding zal niet meer dan EUR 250,- bedragen. Indien de schade gedekt is door een verzekering van Supertoner.nl, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

12.4 Supertoner.nl is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen het verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.5 Iedere vordering op Supertoner.nl, tenzij deze door Supertoner.nl is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13. Export
Bij export van zaken door de klant zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De klant vrijwaart Supertoner.nl voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan de klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillenregeling
14.1 Alle uit de door Supertoner.nl gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Supertoner.nl en de klant zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

14.2 Op alle overeenkomsten tussen Supertoner.nl en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15. Conversie
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.Gebruiksvoorwaarden van www.Supertoner.nl
Welkom bij deze Supertoner.nl internet site (hierna: de site). Gelieve deze site met gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met Supertoner.nl, door te lezen. Zodra u browst, deze site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en
geaccepteerd. Als u niet met deze voorwaarden akkoord bent, verzoeken wij u geen gebruik van deze site te maken.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Supertoner.nl, beheert en onderhoudt deze site vanuit Nederland. Op (het gebruik van) deze site en alle transacties met Supertoner.nl is Nederlands recht van toepassing. De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen, van welke aard ook, ook die slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. Indien u hiermee niet akkoord gaat, maakt u dan a.u.b. geen verder gebruik van deze site. Als u vanuit een ander land deze site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving.

Met uitzondering van de historische informatie die op deze site is vermeld, heeft de verstrekte bedrijfsmatige en overige informatie veelal betrekking op de toekomst. Deze informatie kan derhalve onzekerheden bevatten.

Inhoud van de site, eigenaar en gebruiksrestricties
De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als inhoud), zijn auteursrechtelijk beschermd c.q. betreffen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn in beheer van of gelicencieerd
aan Supertoner.nl of zijn eigendom van andere eigenaren/rechthebbenden. De naam Supertoner.nl alsmede het Supertoner.nl logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Supertoner.nl.
Het is toegestaan om gedeelten van deze site te tonen, kopieën, distribueren, downloaden en in hard copy te printen teneinde:

(1) een bestelling bij Supertoner.nl te plaatsen, of

(2) gebruik te maken van deze site als bron van inkoopinformatie, echter uitsluitend indien en voor zover u de site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die in deze site zijn opgenomen respecteert en in de tekst handhaaft.
Behalve in verband met inkoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Supertoner.nl of de betreffende (auteurs)rechthebbende.

Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met n van de op deze site genoemde gebruiksvoorwaarden of overige bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van Supertoner.nl opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Supertoner.nl, ten strengste verboden.

Geen garantie
Supertoner.nl stelt deze site ter beschikking teneinde haar klanten een indruk te geven van de kantoorartikelen in haar assortiment. Supertoner.nl streeft ernaar de informatie op deze site zo actueel mogelijk te houden maar kan niet garanderen dat de informatie op deze site steeds volledig, juist of actueel is. Teneinde u van de meest actuele informatie te kunnen voorzien zal Supertoner.nl de informatie op deze site omtrent producten en diensten van tijd tot tijd aanpassen.

Supertoner.nl geeft geen garanties met betrekking tot de samenstelling, bruikbaarheid en specifieke toepassingsmogelijkheden van de artikelen. Voor vragen op dit gebied kunt u telefonisch, per brief of per email contact opnemen met Supertoner.nl. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk verder van dienst zijn.
Aan de op deze site gepubliceerde informatie kan geen enkele garantie omtrent de aangeboden artikelen worden ontleend. Supertoner.nl behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en voorraad door te voeren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Supertoner.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze site.

Supertoner.nl is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij Supertoner.nl bestelde artikelen. zulks overeenkomstig onze algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op deze site.

Over onze prijzen
De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt gelden alleen voor internetbestellingen. De adviesprijzen die op deze site zijn aangegeven, zijn de door de fabrikanten geadviseerde verkoopprijzen. Deze zijn indicatief en hoeven niet overeen te komen met de gehanteerde verkoopprijzen in uw omgeving.
Iedere verwijzing naar besparingen op deze site geeft het gemiddelde bespaarde bedrag aan, berekend op basis van de adviesprijs Uw uiteindelijke besparing hangt af van de gekochte artikelen en de transactiedatum. Supertoner.nl behoudt zich het recht voor om verkoop te beperken, waaronder begrepen het recht om verkoop aan wederverkopers c.q. handelaren te verbieden. Supertoner.nl is niet aansprakelijk voor eventuele typografische of fotografische fouten.

Opmerkingen van de gebruiker, feedback en andere door u ter beschikking gestelde informatie
U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze site stuurt of op andere wijze aan Supertoner.nl ter beschikking stelt eigendom van Supertoner.nl worden en blijven. Bovendien verklaart u zich akkoord met het feit dat het u verboden is, naar of van deze site illegaal, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot wettelijke burgerlijk- of strafrechtelijke aansprakelijkheid te verzenden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en strekking van alle opmerkingen die u maakt.

Herziening van de gebruiksvoorwaarden
Supertoner.nl is te allen tijde gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van deze site aan te passen of te herzien. Indien een of meerdere van de in deze site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, het overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden van deze site onverminderd van kracht blijven. Door gebruik te maken van deze site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen in de op u van toepassing zijnde voorwaarden kunt u kennis nemen door deze site regelmatig op te roepen.Account aanmaken
Copyright 2016 Supertoner.nl | Disclaimer
Deze website richt zich enkel tot personen, bedrijven, instellingen en vrije beroepen die de aangekochte
producten uitsluitend in het kader van hun beroepsbekwaamheid gebruiken. Al onze prijzen zijn exclusief BTW.